Huize Sint Norbertus, een ideale woongemeenschap
Vader Bisschop komt het inzegenen. Gouverneur dr F. Houben zal het officieel openen

 

Maas- en Niersbode, zaterdag 23 februari 1952.

     GENNEP, 22 Febr. — Huize Sint Norbertus, dat een geriefelijk toevluchts-oord voor bejaarden is, ziet er nu feestelijk uit, niet alleen binnen, maar ook buiten. Want alle ingrediënten, die nu eenmaal bij de bouw van wat dan ook nodig zijn en die 'n wat rommelige indruk maken, zijn netjes opgeruimd. Men heeft nu een rustig en door niets belemmerd gezicht op het in rustige lijnen opgetrokken gebouw, waar thans 'n kleine tweehonderd zielen zijn ondergebracht en dat op zijn manier een steentje bijdraagt de woningnood in ons land te verlichten. Aan het voorfront is architectonisch natuurlijk het meeste aandacht besteed — met zijn eenvoudig torentje, waarin de bel van het Huis gehangen is, maakt het een goede indruk in dit wat excentrisch gelegen cen­trum, waar de torenklokken om zo te zeggen niet van de lucht zijn. Zaterdagmiddag heeft de officiële opening plaats en worden niet alleen de bewoners van het Huis in de gelegenheid gesteld verheugd te zijn, maar ook de Gennepenaren, wier voorvade­ren op deze terp tussen Maas en Niers meer dan duizend jaren geleden begonnen een stadje te stichten.

 

Men heeft aan deze opening een voor­naam cachet willen geven, waarbij men te­vens wil uitdrukken van welk gewicht dit gezellig geoutilleerd: Tehuis is, dat tevens in zekere zin een novum, — althans méde een novum — voor ons land mag genoemd worden. De bewoners immers, die uit schier alle delen van het land naar Gennep zijn gekomen, kunnen hier in de beste betekenis van het woord een dubbel leven leiden: zij beschik-ken hier over aparte vertrekken, tot zelfs een keukentje toe — zij hebben dus zich in een gemeenschappelijke kring op­genomen. Dat wil o.a. zeg-gen dat zij hun eigen culinaire liefhebberijen niet aan de kapstok hoeven te hangen, dat zij ieder uur van de dag iets voor zichzelf kunnen klaar maken, terwijl daarnaast de centrale keu­ken — en ge moet zien hoe mo-dern en effi­ciënt die ingericht is — hun practisch alles uit handen neemt.

De inwoners van het Tehuis verklaren u met veel nadruk, dat ze het in Gennep erg getroffen hebben. Inderdaad: het is een ideaal oord voor de-genen, die na het vol­brengen van hun levenstaak de verdere ja­ren op hun slofjes, goed verzorgd, willen afdoen. Feitelijk hebben ze alles wat hun hartje begeerd — voor alles wordt door de Zusters van Liefde, die hier-mede zo'n prachtige daad hebben gesteld, gezorgd terwijl het feit, dat er een harmonisch af­gestemde communiteit gevormd wordt, de onderlinge band na de eerste kennisma­king hecht verankerd blijft. Alle factoren werken dit proces in de hand: leeftijd en het wegvallen van Strebereien. Hier is het klimaat gezond.

 

Zo efficiënt mogelijk

We hebben al meermalen een exposé ge­geven van het in- en uitwendige van Huize Sint Norbertus, doch we menen aan de vooravond van de plechtige inzegening en officiële ingebruikneming — Limburgs sympathieke Gouverneur dr Houben heeft zich bereid verklaard de opening te zullen verrichten en Vader Bisschop zal de gehou­wen vooraf inzegenen — nog enkele feiten te moeten nemen. En dan moeten we met dankbaarheid gewagen van het grootse plan, dat de Zusters van Liefde hier heb­ben durven opzetten. De totale kosten van alles wat er nieuw aan is, belopen onge­veer ƒ 650.000.—. De Cago heeft tot grote tevredenheid van de op-drachtgeefster het werk uitgevoerd. Het werd aanbesteed voor ƒ 425.000, terwijl de installaties, de keu­ken etc. op een bedrag van ƒ 155.000 kwamen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat daarmede de volle waarde van Huize Sint Norbertus genoemd is, want niet alleen dat het meubilair slechts weinig uitbreiding be­hoefde te ondergaan — de inwonenden brachten hun meubels etc. mee — maar er waren ook gebouwencom-plexen waaraan slechts betrekkelijk weinig veranderd hoefde te worden.

 

Schoonheidszin

De architect de heer B. Clement te Eind­hoven heeft zich van de opdracht prachtig gekweten en heeft er een stijlvol bouwwerk van gemaakt, dat bovendien ook goed: aansluit aan het stadsgedeelte. Het geheel doet rustig aan. Binnen is alle ruimte zo efficiënt mogelijk benut — de eenvoudige, maar zeer geriefelijke vertrekken zijn daarvan 'n getuigenis. Natuurlijk is niet alle laten we zeggen aantrekkelijkheid geweerd — wie de trappenhal bekijkt, ervaart dat ook een offertje is gebracht aan de schoonheidszin. De fraaie gebrandschilderde ramen (we gaven daarvan reeds een korte beschouwing) veroorzaken in deze ruimte een sfeer, welke weldadig aandoet. Deze ramen zijn van de Helmondse kunstenaar Sjef van der Voort (in de tekst staat ‘Vervoort’ een jammer genoeg veel voorkomende verschrijving van de naam! – M.vd.V) die elders in een apart hoekje van de lange gangen ook de stichteres van de Orde in 'n groot raam vereeuwigde. Niet alleen als glazenier heeft Van der Voort in deze hallen zijn naam gevestigd, maar bovenal ook in het dagvertrek van de ‘aalde mennekes’ heeft hij ten aanzien van z'n schilder-capaciteiten uitgepakt met het vervaardigen van een grote wandschildering met als hoofdmotief het (oude) Genneperhuis.

 

Aan de bouw van dit Tehuis is ook de naam verbonden van de opzichter de heer van Maasakker te Helmond, die van de dag af dat de eerste spade in grond werd ge­stoken, aanwezig was en die steeds overal aanwezig was om de zaken in de juiste banen te leiden. Hij deed dat met een charmante bereidwilligheid. Ongetwijfeld  zullen zijn aanwijzingen, die hij op tech-nisch gebied verschafte, nog jaren lang van pas komen. Genneps burgerij zal hem missen.

Het ging voorspoedig

Tenslotte mogen we wel zeggen dat de bouw van Huize Sint Norbertus voorspoedig tot stand gekomen is. Op 25 Juni 1950 begon men met het sloop- en grondwerk. terwijl op 6 Augustus van dat jaar met de bouw er van een aanvang werd gemaakt. Ook de kapel onderging een flinke uitbrei­ding. Moeten we nog de aandacht vestigen op de centrale keuken, die een wonder van techniek is en die de gedachte aan het oude goede fornuis wel ver naar het verleden terugdrijft. Het zijn tenslotte maar 'n paar Zusters, die met gemak het eten kunnen bereiden voor ongeveer twee-honderd inge­zetenen. Het koken en alles wat er aan vast zit, is er meer schakel- en knopwerk geworden!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now